Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE: 

 1. Identiteit van GameOn
 2. Toepasselijkheid
 3. Het aanbod
 4. De overeenkomst
 5. Retourbeleid
 6. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 7. Uitoefening van het retourrecht door de consument en kosten daarvan
 8. Verplichtingen van GameOn bij retourzending
 9. De prijs
 10. Betaling
 11. Levering en uitvoering
 12. Overmacht
 13. Aansprakelijkheid
 14. Eigendom
 15. Klachtenregeling en geschillen

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Website : www.gamehanddoek.nl

E-mail: gameon.handdoek@gmail.com

KVK-nummer: 75863251

2. TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand via internet zijn van toepassing op elk aanbod van www.gamehanddoek.nl aan jou als Consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons als ondernemer en jou als consument. Wanneer uit de bestelling blijkt dat je de intentie hebt om de producten zelf verder te verkopen, dan kunnen we de bestelling weigeren.
 2. Wij leveren enkel in Nederland en België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we jouw bestelling weigeren. 
 3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 4. Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten of nog niet-uitgeleverde bestellingen blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelbevestiging. 

3. HET AANBOD 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

4. DE OVEREENKOMST 

 1. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met iDEAL hebben. .
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving.
 3. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 4. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

5. RETOURBELEID

 1. Bij de koop van een product bij ons, heb je gedurende 14 dagen vanaf de laatste levering van de bestelling, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan jouw hele of een gedeelte van jouw bestelling terugsturen. De retoursprocedure bevindt zich in de doos. Binnen de 14 dagen nadat we jouw bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel (iDEAL) waarmee je hebt betaald.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in de originele staat bevinden. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na de kwaliteitscontrole. Mocht dit in orde zijn gaan we over tot de terugbetaling.
 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.
 4. Om jouw retour snel en correct uit te oefenen, kan je het hier het formulier invullen en dit opsturen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD 

 1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7. UITOEFENING VAN HET RETOURRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN 

 1. Als je gebruik maakt van jouw retourrecht, meld je dit ons binnen de bedenktermijn door middel van het hier het formulier voor retour.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen zend je het product terug. Jij hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht ligt bij jou als consument.
 5. De kosten van het terugzenden van het product komen op jouw rekening.

8. VERPLICHTINGEN VAN GAMEON BIJ RETOURZENDING 

 1. Als wij de retour melding ontvangen, sturen wij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in de originele staat bevinden. Na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na de kwaliteitscontrole, gaan we over tot de terugbetaling.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou als consument.
 4. De bijkomende kosten voor de retour verzend methode is voor eigen rekening.  

9. DE PRIJS 

 1. Onze prijzen zijn in Euro/€ en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  Indien je een bestelling plaatst en je ontvangt van ons een bestelbevestiging per e-mail, dan geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je jouw aankoop definitief plaatst. 

10. BETALING 

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddel; iDEAL.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om via SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van jouw browser.
 3. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van GameOn over op jouw als klant na ontvangst door jou of afgifte aan jou van de goederen en na volledige betaling van de prijs. Vanaf inbezitname van de goederen gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op jou.
 4. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden. 

11. LEVERING EN UITVOERING 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij jouw bestelling aangegeven adres. De levering gebeurt aan huis en in principe past het door de brievenbus.
 2. Wanneer je niet aanwezig bent op het ogenblik van de levering van jouw bestelling en de brievenbuspakket past niet? Dan wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het dichtstbijzijnde afhaalpunt staat vermeld, zodat je, na vertoning van een identiteitsbewijs, jouw pakket kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen.
 3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van jou als klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van jouw bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Als je ons goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport en de bijkomende kosten.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

12. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, … 

13. AANSPRAKELIJKHEID: 

Gebruik van de Webshop: 

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 2. GameOn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal GameOn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. GameOn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kun je middels het contact formulier ons informeren.
 3. GameOn is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.
 4. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GameOn geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. GameOn kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GameOn verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemeen over de aansprakelijkheid van GameOn:

6. GameOn is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van GameOn is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden. 

14. EIGENDOM 

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd.
 2. Het is verboden tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. te kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

15. KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
 2. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht over een product of de service van ons kan eveneens worden ingediend via het contactformulier op de contact pagina van de website van GameOn (www.gamehanddoek.nl).
 4. Jij dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Op overeenkomsten tussen ons waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.